پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی

به پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی خودتان خوش‌آمدید

نام و نام خانوادگی
به فارسی وارد کنید.
شغل
ایمیل
لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر کدام از عبارات با انتخاب گزینه پاسخ موردنظر خود مشخص کنيد.
1. نحوه ارائه خدمات در سازمان از انعطاف پذیری لازم برخوردار است.
2. ارکنان درباره زمان و مکان انجام کار خود تصمیم میگیرند و دارای انعطاف مطلوبی است.
3. سازمان دارای استراتژی های منعطفی برای مقابله با تغییرات محیطی است.
4. ما به تغییرات تقاضای مشتریان پاسخگو هستیم.
5. کارکنان سازمان به تغییرات محیط کسب و کار واکنش مناسب از خود نشان می دهند.
6. کارکنان خود را در مقابل تغییرات اجتماعی و محیط زیست پاسخگو می دانند.
7. اهداف سازمان با تغییرات محیطی و تغییر نظر مشتریان منطبق می باشد.
8. سازمان حامی نوآوری و آزمایش روش های جدید است.
9. کارکنان به تغییرات، ایده ها و فناوری های جدید به دید مثبت می نگرند.
10. کارکنان سازمان همواره در پی آموزش و یادگیری مهارت های جدید و بهبود مستمر هستند.
11. تغییرات ایجاد شده در سازمان به خوبی مدیریت می شود.
12. تغییر مسئولیت ها در سازمان به آسانی صورت می گیرد.
13. کارکنان به سرعت خود را با محیط جدید منطبق می کنند.
14. تغییر سیستمها و نحوه ارائه خدمات در سازمان به سرعت و آسانی قابل انجام است.
15. سرعت یادگیری مهارت ها و وظایف جدید کارکنان سازمان در حد مطلوبی است.
16. زمان انجام تغییرات در سازمان بسیار سریع است.
17. بخش ها و واحدهای مختلف سازمان یکپارچه و دارای هماهنگی خوبی هستند.
18.افراد، فناوری ها و واحدهای مختلف سازمانی هماهنگ عمل می کنند.
19. ساختار سازمانی واحد ما دارای پیچیدگی کمی است.
20. فرآیند تغییرات در سازمان ما به سهولت انجام می شود
21. کارکنان در کوتاه ترین زمان اولین تصمیم صحیح در مواجهه با تغییرات را اتخاذ می کنند.
22. مشتریان و سازمان به یکدیگر تعامل خوبی دارند.
23. کارکنان در رده ها و بخش های مختلف دارای قابلیت های مشترک چندگانه هستند.
24. فناوری های موجود در سازمان باعث افزایش دانش و مهارت کارکنان شد است.
25. کارکنان سطوح مختلف در انجام وظابف و فرآیندهای کاری به سرعت با همدیگر شراکت می کنند.
26. رابطه سازمان با مشتریان بسیار بهم نزدیک است.
27. مدیریت سازمان در اتخاذ تصمیم با کارکنان مشورت می نماید.
28. هنگام عدم حضور مدیران سازمان، معاونین و جانشینان آنها بخوبی وظابف مدیر را به انجام می رسانند.
29. مدیران سازمان به شفاف سازی و بازرسی اعتقاد راسخ دارند.
30. مدیران سازمان همواره در آگاه سازی کارکنان و مشتریان خود می کوشند.
31. مدیران سازمان از کارکنان تلاشگر تمجید می کنند و همواره از آنان قدردانی می نمایند.
32. مدیریت سازمان اعتقاد به انجام کارها از طریق سیستماتیک و ایجاد شبکه های جدید دارند.
ارسال شده در . ذخیره کردن لینک.