Assessment 3

برای ورود به آزمون با نام کاربری و رمز خود که همان کد ملی شماست وارد شوید.


شما یک بار به این آزمون پاسخ داده اید و دیگر نمی توانید از آن استفاده کنید.

 

زمان پاسخ به آزمون پایان یافته است.


ارسال شده در . ذخیره کردن لینک.