ارزیابی جامع معاوان و مدیران

برای ورود به آزمون با نام کاربری که همان  کد ملی شماست و رمز که ترکیبی از حرف اول نام به صورت انگلیسی بزرگ+حرف اول نام خانوادگی به صورت انگلیسی+کدملی+@ است، می توانید وارد شوید.


زمان پاسخ به آزمون پایان یافته است.


ارسال شده در . ذخیره کردن لینک.